\u514d\u8d39\u8d4c\u573a\u7b79\u7801\u548c Honest \u5728\u7ebf\u8d4c\u573a
  • Last updated Jul 23
  • 0 comments, 28 views, 0 likes

More from jerry mate

 • Give Your Home Company Some Style With Nantucket Designing
  0 comments, 0 likes
 • A Guide to Opportunities in Indian Actual House
  0 comments, 0 likes
 • Do You Desire to Get Brand Imprinted Keychains
  0 comments, 0 likes

More in Politics

 • Liquidity Locking Made Easy
  4 comments, 71,221 views
 • Norton antivirus account login
  14 comments, 68,499 views
 • Ang jili178 login ay nagdudulot sa iyo ng mga laro ng slot at karanasan sa laro ng soccer
  0 comments, 38,301 views

Related Blogs

 • Best Bulk 9mm Ammo: Plinking, Training & Home Defense
  0 comments, 0 likes
 • Golden Ticket has been rolling hard in Madden 22
  0 comments, 0 likes
 • Why should you look forward to good counselling sessions?
  0 comments, 0 likes

Archives

Social Share

免费赌场筹码和 Honest 在线赌场

Posted By jerry mate     Jul 23    

Body

根据您的身份以及您是否喜欢赌博,您可能至少去过一次陆上赌场。对于那些喜欢在赌场玩并经常去那里的常客,我完全尊重他们,因为在赌场赌博的满足感和乐趣是无与伦比的。但是,我要谈谈在网上赌场玩的 3 个主要原因,当我说完时,你可能再也不会在陆基赌场玩了。 星滙娛樂

首先让我们谈谈陆地赌场的奖金。当您第一次走进陆上赌场时,您会前往柜台注册,他们会给您一张奖励卡。他们可能会说“祝你好运”,然后他们会去排队的下一个人。好吧,这种情况有些问题,奖励卡一文不值,并且您在注册时没有收到任何免费资金。好吧,在网上赌场,他们对待你就像你走在红地毯上一样,因为在网上赌场,当你第一次注册和存款时,他们会给你巨额奖金。最重要的是,他们会自动为您注册一个慷慨的奖励计划。

其次,在线赌场的便利是不真实的。想象一下从床上起床,穿着睡衣,用真钱玩在线老虎机游戏。您可以在舒适的家中赢得数百万的累积奖金。这带来了另一点,即陆地赌场中的渐进式老虎机要小得多,因为只有有限数量的机器可以计入它。而在在线赌场,老虎机游戏位于一个大型网络上,因此成千上万的玩家将累积老虎机累积奖金增加一秒。事实上,在 2011 年 10 月,一位姓名首字母为 A.D. 的休闲老虎机玩家在名为 Mega Moolah 的渐进式老虎机游戏中赢得了 520 万美元。

此外,与陆基赌场相比,在线赌场的支付百分比要高得多。派息率是玩家在很长一段时间内将收到的预期现金金额。大多数玩家在陆地赌场玩老虎机时都没有意识到支付率。在决定玩哪个游戏时,它应该是最重要的因素之一。想想看,陆上赌场的平均派彩率为 80-85%,这太可怕了。这意味着,如果您在陆上赌场下注 1000 美元,您可能会获得 800-850 美元的回报。陆上赌场不会向公众宣传这些数字,因为它们非常低,实际上很尴尬。在在线赌场,您可以获得 95-97% 的派息率,这意味着您的 1000 美元押金可返还 950-970 美元。从长远来看,在网上赌场玩会更有利可图,而且你的钱会进一步延伸。

Comments

0 comments